header

Nghị định 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung

Hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 08 năm 2013 Mức lương 1.150.000 đồng

Điều 3. Mức lương cơ s

1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị đnh này;

b) Tính mức hoạt động phí theo quy định của pháp luật;

c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng.

3. Mức lương cơ sở được điều chỉnh trên cơ sở khả năng ngân sách nhà nước, chsố giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưng kinh tế của đất nước.

Điều 5. Hiu lc thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2013.

2. Mức lương cơ sở quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 và thay thế mức lương tối thiểu chung quy định tại các văn bản về chế độ tiền lương và các chế độ khác có liên quan đến tiền lương của cơ quan có thẩm quyền.

Tải văn bản gốc tại đây

[Trở về]

  Thông tin hỗ trợ - đặt hàng

Trụ sở chính Hà Nội
  • Bộ phận kinh doanh
  • Mr Sơn :0902 212 248
  • Mr Sơn :0983 207 248
  • Bộ phận kỹ thuật
  • Tel :04 3990 8058
 
Quảng cáo